×
Menu
Trong phần nhập thông tin học bạ của Hiệu trưởng, Hiệu trưởng có thể chọn người ký là Hiệu phó dưới trạng thái ký thay.
 
Câu hỏi khác: