×
Menu
Câu hỏi 1. Học sinh không có mã đến tuyển sinh trực tiếp nhà trường phải làm gì?
Trường hợp học sinh không có mã đến tuyển sinh, trường có quyền được tuyển sinh trái tuyến thì vẫn vào form tuyển sinh để nhập thông tin học sinh mà không cần mã và mật khẩu.
 
Câu hỏi khác: