×
Menu
Câu hỏi 3. Phụ huynh không chọn được trường mà mình mong muốn cho học sinh?
- Trường hợp 1: Hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại chưa có thông tin. Phụ huynh chờ đến đợt tuyển sinh trực tiếp để đăng ký tuyển sinh, nhờ trường tuyển sinh bổ sung đủ các thông tin còn thiếu.
- Trường hợp 2: Học sinh không thuộc địa bàn phân tuyến. Phụ huynh liên hệ phòng GD để nhận được giải đáp về phân tuyến hoặc chờ đến đợt tuyển sinh trái tuyến để đăng ký. Chi tiết tại: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/thong-tin-tuyen-sinh
 
Câu hỏi khác: