×
Menu
Phụ huynh vào http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/thong-tin-tuyen-sinh để có thể tra cứu các thông tin phân tuyến của trường muốn cho học sinh vào học.
 
Câu hỏi khác: