×
Menu
Phụ huynh liên hệ với trường đã đăng ký cho học sinh để hủy hồ sơ tuyển sinh đã nộp sau đó mới có thể đăng ký tuyển sinh vào trường mới.
 
Câu hỏi khác: