×
Menu
Những thông tin học sinh hiển thị sau khi phụ huynh nhập mã và mật khẩu là những thông tin đã được nhà trường nhập trên hệ thống. Nếu phụ huynh muốn chỉnh sửa hoặc bổ sung cần liên hệ nhà trường nhờ nhà trường thay đổi giúp.
 
Câu hỏi khác: